Các sàn forex tại Việt Nam

Hy vọng bài này sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về các sàn forex đang cung cấp dịch vụ ở Việt Nam. Quan trọng là nhu cầu của bạn là gì rồi chọn một sàn forex phù hợp nhất với mình. Các sàn giao dịch ngoại hối tại Việt Nam:

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro

Tôp
▾▴
sàn
▾▴
tiếng Việt Tiền gửi tối thiểu
▾▴
VND (Loại tiền trong tài khoản) tiền thưởng
▾▴
Đòn bẩy tối đa
▾▴
MT4 MT5 ECN (Tiền gửi tối thiểu)
▾▴
Đánh Giá
1 $200 500:1 $200
Đánh Giá
www
2 $1 9999:1 $300
Đánh Giá
www
3 $10 2000:1 $10
Đánh Giá
www
4 $1 $100 3000:1
Đánh Giá
www
5 $5 $30 500:1
Đánh Giá
www
6 $200 1000:1 $300
Đánh Giá
www
7 $100 500:1 $100
Đánh Giá
www
8 $10 1000:1
Đánh Giá
www
9 $1 $10 3000:1 $500
Đánh Giá
www
10 $10
Đánh Giá
www
11 $10 $200
Đánh Giá
www
12 $100 $30 500:1 $100
Đánh Giá
www
13 $250 200:1 $250
Đánh Giá
www
14 $1 $500 1000:1
Đánh Giá
www
15 $200 500:1 $200
Đánh Giá
www
16 $200 500:1 $1000
Đánh Giá
www
17 $1 400:1
Đánh Giá
www
18 $100 500:1 $500
Đánh Giá
www
19 $50 500:1 $100
Đánh Giá
www
20 $100 400:1
Đánh Giá
www
21 $5 1000:1 $1000
Đánh Giá
www
22 $1 $2020 2000:1 $1
Đánh Giá
www
23 $1 500:1
Đánh Giá
www
24 $5 1000:1
Đánh Giá
www
25 $10 $500 2000:1 $1000
Đánh Giá
www
26 $1 1000:1 $50
Đánh Giá
www
27 $5 $35 1000:1 $500
Đánh Giá
www
28 $1 1000:1 $200
Đánh Giá
www
29 $1000 400:1
Đánh Giá
www
30 $100 1000:1 $100
Đánh Giá
www
31 $10 1000:1
Đánh Giá
www
32 $1 $50 1000:1
Đánh Giá
www
33 $25 1000:1
Đánh Giá
www
34 $1 $5 500:1
Đánh Giá
www
35 $200 500:1 $500
Đánh Giá
www
36 $200 400:1
Đánh Giá
www
37 $200 500:1
Đánh Giá
www
38 $100 1000:1 $200
Đánh Giá
www
39 $1 1000:1 $1
Đánh Giá
www
40 $250 500:1 $5000
Đánh Giá
www
41 $10 1000:1 $500
Đánh Giá
www
42 $1 500:1 $10000
Đánh Giá
www
43 $250 500:1 $2000
Đánh Giá
www
tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
VND (Loại tiền trong tài khoản)
Đòn bẩy tối đa 9999:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $300

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
Đòn bẩy tối đa 2000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $10

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
tiền thưởng $100
Đòn bẩy tối đa 3000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $5
tiền thưởng $30
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $300

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
VND (Loại tiền trong tài khoản)
tiền thưởng $10
Đòn bẩy tối đa 3000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
tiền thưởng $30
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $250
Đòn bẩy tối đa 200:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $250

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
tiền thưởng $500
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 400:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $50
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 400:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $5
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
tiền thưởng $2020
Đòn bẩy tối đa 2000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $5
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
tiền thưởng $500
Đòn bẩy tối đa 2000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $50

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $5
tiền thưởng $35
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1000
Đòn bẩy tối đa 400:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
tiền thưởng $50
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $25
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
tiền thưởng $5
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $250
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $2000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $250
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $5000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $10000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 400:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500


Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Bạn có thể dẫn đến mất hết vốn đầu tư.

Thông tin trên trang này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào nếu việc phân phối hoặc sử dụng đó trái ngược với luật pháp hoặc quy định của địa phương và không hướng tới cư dân: Bỉ · Pháp · Nhật bản · Latvia · Thổ Nhĩ Kỳ · nước Mỹ ·