Форекс брокерийн компани

Топ
▾▴
Брокер
▾▴
монгол доод хэмжээ
▾▴
Шагнал
▾▴
Хөшүүрэг
▾▴
MT4 MT5 ECN (доод хэмжээ)
▾▴
1 $200 дээд хэмжээ: 500:1 $200 www
2 $1 дээд хэмжээ: 9999:1 $300 www
3 $10 дээд хэмжээ: 2000:1 $10 www
4 $1 $100 дээд хэмжээ: 3000:1 www
5 $100 дээд хэмжээ: 400:1 www
6 $5 $30 дээд хэмжээ: 500:1 www
7 $200 дээд хэмжээ: 1000:1 $300 www
8 $100 дээд хэмжээ: 500:1 $100 www
9 $10 дээд хэмжээ: 1000:1 www
10 $1 дээд хэмжээ: 3000:1 $500 www
11 $10 www
12 $10 $200 www
13 $100 $30 дээд хэмжээ: 500:1 $100 www
14 $250 дээд хэмжээ: 200:1 $250 www
15 $100 дээд хэмжээ: 30:1 www
16 $1 $500 дээд хэмжээ: 1000:1 www
17 $200 дээд хэмжээ: 500:1 $200 www
18 $1 $5 дээд хэмжээ: 500:1 www
19 $200 дээд хэмжээ: 500:1 $1000 www
20 $1 дээд хэмжээ: 1000:1 $50 www
21 $1 дээд хэмжээ: 400:1 www
22 $50 дээд хэмжээ: 500:1 $100 www
23 $100 дээд хэмжээ: 400:1 www
24 $5 дээд хэмжээ: 1000:1 $1000 www
25 $1 $10 дээд хэмжээ: 500:1 $100 www
26 $1 $2020 дээд хэмжээ: 2000:1 $1 www
27 $1 дээд хэмжээ: 500:1 www
28 $100 дээд хэмжээ: 200:1 $100 www
29 $10 $500 дээд хэмжээ: 2000:1 $1000 www
30 $1 дээд хэмжээ: 1000:1 $50 www
31 $5 $35 дээд хэмжээ: 1000:1 $500 www
32 $1 дээд хэмжээ: 1000:1 $200 www
33 $1000 дээд хэмжээ: 400:1 www
34 $100 дээд хэмжээ: 1000:1 $100 www
35 $100 дээд хэмжээ: 200:1 $100 www
36 $200 дээд хэмжээ: 500:1 www
37 $1 дээд хэмжээ: 3000:1 www
38 $10 дээд хэмжээ: 1000:1 www
39 $100 дээд хэмжээ: 1000:1 www
40 $5 $50 дээд хэмжээ: 1000:1 www
41 $1 дээд хэмжээ: 500:1 www
42 $50 дээд хэмжээ: 1000:1 www
43 $100 дээд хэмжээ: 1000:1 $500 www
44 $1 $50 дээд хэмжээ: 1000:1 www
45 $10 дээд хэмжээ: 500:1 www
46 $25 дээд хэмжээ: 1000:1 www
47 $100 дээд хэмжээ: 500:1 $5000 www
48 $50 $15 дээд хэмжээ: 500:1 $200 www
49 $200 дээд хэмжээ: 400:1 www
50 $100 дээд хэмжээ: 400:1 www
51 $1 $100 дээд хэмжээ: 100:1 www
52 $200 дээд хэмжээ: 500:1 www
53 $100 дээд хэмжээ: 500:1 www
54 $1 дээд хэмжээ: 1000:1 $1 www
55 $250 дээд хэмжээ: 500:1 $5000 www
56 $300 дээд хэмжээ: 200:1 $3000 www
57 $100 дээд хэмжээ: 30:1 $100 www
58 $1 дээд хэмжээ: 500:1 www
59 $250 дээд хэмжээ: 500:1 $2000 www
60 $100 дээд хэмжээ: 300:1 www
61 $150 дээд хэмжээ: 20:1 www
62 $100 дээд хэмжээ: 1000:1 $200 www
63 $100 дээд хэмжээ: 500:1 $500 www
64 $20 дээд хэмжээ: 500:1 www
65 $1 дээд хэмжээ: 500:1 $10000 www
66 $200 дээд хэмжээ: 500:1 $500 www
67 $20 дээд хэмжээ: 1000:1 www
68 250€ дээд хэмжээ: 400:1 www
монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 9999:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $300

монгол
доод хэмжээ $200
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $200

монгол
доод хэмжээ $10
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $10
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 2000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $10

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 3000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 400:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 30:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $5
Шагнал $30
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $200
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $300

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $100

монгол
доод хэмжээ $10
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 3000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $500

монгол
доод хэмжээ $10
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $200

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 200:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $100

монгол
доод хэмжээ $100
Шагнал $30
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $100

монгол
доод хэмжээ $250
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 200:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $250

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $500
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $200
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $200

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $5
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $200
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $1000

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $50

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 400:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $50
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $100

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 400:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $5
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $1000

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $10
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $100

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $2020
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 2000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $1

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $10
Шагнал $500
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 2000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $1000

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $50

монгол
доод хэмжээ $5
Шагнал $35
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $500

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $200

монгол
доод хэмжээ $1000
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 400:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $100

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 200:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $100

монгол
доод хэмжээ $200
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 3000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $10
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $5
Шагнал $50
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $50
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $500

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $50
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $10
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $25
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $5000

монгол
доод хэмжээ $20
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $200

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $500

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $10000

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 300:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $200
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $500

монгол
доод хэмжээ $20
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $150
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 20:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $300
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 200:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $3000

монгол
доод хэмжээ $250
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $2000

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 30:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $100

монгол
доод хэмжээ $250
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $5000

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $1

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $200
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 100:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 400:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $200
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 400:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $50
Шагнал $15
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $200

монгол
доод хэмжээ 250€
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 400:1
MT4
MT5


 ✚

Forex гэж юу вэ?

Forex нь богиносгосон хугацаагаар ашиглаж "Гадаад валют" (гэгддэг FX), энэ нь ихэвчлэн ашиглаж үйл явцыг тайлбарлах нь худалдах, худалдан авах валют. Forex нь дэлхийн зах зээл дээр арилжаа валют, энэ нь хамгийн том зах зээл нь дэлхийн нээсэн 24 цаг өдөр нь ням гарагийн орой хүртэл баасан гарагийн орой. Forex нь хамгийн шингэн санхүүгийн зах зээл нь асар их байдаг арилжааны хэмжээ: өдөр бүр 5-аас дээш их наяд ам. доллар байгаа солилцож, үргэлж маш их арилжаа.

Forex онлайн арилжаа

Валютын үнэт зүйлс нэмэгдэж, намар биенийхээ эсрэг улмаас хэд хэдэн эдийн засаг, техникийн болон геополитикийн хүчин зүйлс. Нийтлэг зорилго нь гадаад валютын арилжааны ашиг олох эдгээр өөрчлөлтийн утга нь нэг валютын эсрэг өөр. Бүх гадаад валютын хос иш татсан хувьд нэг валютын харьцуулахад өөр, гадаад Валютын арилжаа юм үйлдэл нэгэн зэрэг худалдан авах нэг валют зарах байхад өөр. Бүр валютын хос нь "суурь" валют "counter" валют. Үндсэн валют нь валютын зүүн талд валютын хос, эсрэг валют нь зөв. Жишээ нь EUR/USD, EUR нь "суурь" валютын ам. ДОЛЛАР, "counter" валют. Гадаад валютын худалдаачин болно худалдан авах валютын хос бол тэр хүлээж, түүний ханш өсөх ирээдүйд худалдах валютын хос бол тэр хүлээж, түүний ханш унах болно, ирээдүйд.

Юу нь брокер?

Худалдаачид естой явуулах нь тэдний арилжааны үйл ажиллагааг forex брокер. Брокер үйлс зуучлагчийн хооронд нь худалдагч, худалдан авагч оролцсон нь гадаад валютын ажил гүйлгээ. Тэд өгөх арилжааны платформ боломжийг олгодог худалдаачид худалдах, худалдан авах гадаад валют. Худалдаачид байх цаг зав судалгаа, харьцуулах хувилбаруудыг олоход нь зуучлагч сайн нийцэж, тэдний хэрэгцээ.


Эрсдлийн Анхааруулга: хөрөнгө оруулалт эрсдэл өндөр түвшинд оролцуулах. Энэ нь таны бүх хөрөнгийг алдсан боломжтой юм.

энэ сайтад мэдээлэл түгээх зориулалттай биш юм, эсвэл өөр ашиглаж, ийм хуваарилалт эсвэл хэрэглээ нь орон нутгийн хууль, зохицуулалт, оршин суугчдад чиглэсэн ороогүй байна харшилж байх ямар ч улс орон, улсад аль нэг хүн: Бельги · Франц · Япон · Латви улс · Турк · Америкийн нэгдсэн улс ·