رتبه بندی بروکرهای فارکس

بهترین بروکر فارکس کدام است؟
در Mr Forex معتبرترین و پیشتازترین بروکرهای فارکس برای شما ارائه شده اند.
در زیر می توانید لیست بروکرهای فارکس.

هشدار خطر سرمایه شما در خطر است.

Top
▾▴
بروکر
▾▴
فارسی حداقل واریز
▾▴
پاداش
▾▴
اهرم
▾▴
MT4 MT5 ECN (حداقل واریز)
▾▴
اطلاعات
1 $200 تا 1000:1 $300
اطلاعات
www
2 $10 تا 1000:1
اطلاعات
www
3 $10 $200
اطلاعات
www
4 $10 تا 2000:1 $10
اطلاعات
www
5 $1 تا 1000:1 $50
اطلاعات
www
6 $5 تا 1000:1 $1000
اطلاعات
www
7 $1 $10 تا 500:1 $100
اطلاعات
www
8 $5 تا 1000:1
اطلاعات
www
9 $10 $500 تا 2000:1 $1000
اطلاعات
www
10 $1 تا 1000:1 $50
اطلاعات
www
11 $100 تا 500:1 $100
اطلاعات
www
12 $1 $10 تا 3000:1 $500
اطلاعات
www
13 $5 $35 تا 1000:1 $500
اطلاعات
www
14 $1 تا 1000:1 $200
اطلاعات
www
15 $1000 تا 400:1
اطلاعات
www
16 $100 تا 200:1 $100
اطلاعات
www
17 $100 تا 1000:1 $500
اطلاعات
www
18 $1 $50 تا 1000:1
اطلاعات
www
19 $100 تا 30:1
اطلاعات
www
20 $1 $500 تا 1000:1
اطلاعات
www
21 $200 تا 500:1 $200
اطلاعات
www
22 $100 تا 500:1 $5000
اطلاعات
www
23 $1 $5 تا 500:1
اطلاعات
www
24 $100 تا 400:1
اطلاعات
www
25 $1 تا 400:1
اطلاعات
www
26 $1 $2020 تا 2000:1 $1
اطلاعات
www
27 $1 تا 500:1
اطلاعات
www
28 $100 تا 200:1 $100
اطلاعات
www
29 $200 تا 500:1
اطلاعات
www
30 $10 تا 1000:1
اطلاعات
www
31 $100 تا 1000:1
اطلاعات
www
32 $5 $50 تا 1000:1
اطلاعات
www
33 $1 تا 500:1
اطلاعات
www
34 $50 تا 1000:1
اطلاعات
www
35 $10 تا 500:1
اطلاعات
www
36 $25 تا 1000:1
اطلاعات
www
37 $200 تا 500:1 $200
اطلاعات
www
38 $1 تا 9999:1 $300
اطلاعات
www
39 $1 $100 تا 3000:1
اطلاعات
www
40 $5 $30 تا 500:1
اطلاعات
www
41 $10
اطلاعات
www
42 $100 $30 تا 500:1 $100
اطلاعات
www
43 $250 تا 200:1 $250
اطلاعات
www
44 $200 تا 500:1 $1000
اطلاعات
www
45 $100 تا 500:1 $500
اطلاعات
www
46 $50 تا 500:1 $100
اطلاعات
www
47 $100 تا 400:1
اطلاعات
www
48 $100 تا 1000:1 $100
اطلاعات
www
49 $1 تا 3000:1
اطلاعات
www
50 $200 تا 400:1
اطلاعات
www
51 $100 تا 400:1
اطلاعات
www
52 $1 $100 تا 100:1
اطلاعات
www
53 $200 تا 500:1
اطلاعات
www
54 $50 $15 تا 500:1 $200
اطلاعات
www
55 $100 تا 30:1 $100
اطلاعات
www
56 $300 تا 500:1 $2000
اطلاعات
www
57 $1 تا 500:1 $10000
اطلاعات
www
58 $100 تا 500:1
اطلاعات
www
59 $20 تا 500:1
اطلاعات
www
60 $100 تا 300:1
اطلاعات
www
61 $300 تا 200:1 $3000
اطلاعات
www
62 $200 تا 500:1 $500
اطلاعات
www
63 $1 تا 500:1
اطلاعات
www
64 $1 تا 1000:1 $1
اطلاعات
www
65 $250 تا 500:1 $2000
اطلاعات
www
66 $10 تا 1000:1 $500
اطلاعات
www
67 $150 تا 20:1
اطلاعات
www
68 $250 تا 500:1 $5000
اطلاعات
www
69 $100 تا 1000:1 $200
اطلاعات
www
70 $50 تا 30:1
اطلاعات
www
71 250€ تا 400:1
اطلاعات
www
فارسی
حداقل واریز $200
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $300

فارسی
حداقل واریز $10
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $10
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $200

فارسی
حداقل واریز $10
اهرم تا 2000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $10

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $50

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 30:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $5
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $1000

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $10
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $100

فارسی
حداقل واریز $5
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $10
پاداش $500
اهرم تا 2000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $1000

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $50

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $100

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $10
اهرم تا 3000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $500

فارسی
حداقل واریز $5
پاداش $35
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $500

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $200

فارسی
حداقل واریز $1000
اهرم تا 400:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 200:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $100

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $500

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $50
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 200:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $100

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $500
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $200
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $200

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $5000

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $5
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 400:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 400:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $2020
اهرم تا 2000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $1

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $200
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $10
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $5
پاداش $50
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $50
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $10
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $25
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 9999:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $300

فارسی
حداقل واریز $200
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $200

فارسی
حداقل واریز $10
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $100
اهرم تا 3000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $5
پاداش $30
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
پاداش $30
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $100

فارسی
حداقل واریز $250
اهرم تا 200:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $250

فارسی
حداقل واریز $200
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $1000

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $500

فارسی
حداقل واریز $50
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $100

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 400:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $100

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 3000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $50
اهرم تا 30:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $200

فارسی
حداقل واریز $250
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $5000

فارسی
حداقل واریز $150
اهرم تا 20:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $10
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $500

فارسی
حداقل واریز $250
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $2000

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $1

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $200
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $500

فارسی
حداقل واریز $300
اهرم تا 200:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $3000

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 300:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $20
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $10000

فارسی
حداقل واریز $300
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $2000

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 30:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $100

فارسی
حداقل واریز $50
پاداش $15
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $200

فارسی
حداقل واریز $200
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $100
اهرم تا 100:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 400:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $200
اهرم تا 400:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز 250€
اهرم تا 400:1
MT4
MT5


 ✚

بازار فارکس چیست؟فارکس اصطلاح کوتاه برای "ارز" (معمولا به عنوان ارز شناخته می شود)، آن را به طور معمول مورد استفاده برای توصیف روند خرید و فروش ارز. فارکس یک بازار جهانی برای معامله ارز، بزرگترین بازار در جهان, 24 ساعت شبانه روز از یکشنبه شب تا جمعه شب باز است. فارکس نیز شناورترین بازار مالی، حجم معاملات بزرگ وجود دارد: هر روز بیش از 5 تریلیون دلار تبادل می شوند همیشه وجود دارد بسیاری از معاملات.

معامله در بازار فارکسارزش ارز افزایش و سقوط در برابر یکدیگر با توجه به عوامل اقتصادی و فنی و ژئوپولیتیک. هدف مشترک معامله در بازار فارکس این است که سود حاصل از این تغییرات در ارزش یک ارز در مقابل دیگری است. همه جفت فارکس از نظر یک ارز در مقابل دیگری نقل، فارکس عمل به طور همزمان خرید یک ارز در حالی که فروش دیگری است. هر جفت ارز ارز "پایه" و "با" ارز جاری است. ارز پایه ارز سمت چپ جفت ارز است و با ارز جاری در سمت راست است. به عنوان مثال، در یورو/دلار آمریکا، یورو ارز "پایه" و دلار است "با" ارز جاری. اگر او انتظار دارد که نرخ ارز خود را در آینده افزایش یابد و اگر او انتظار دارد که نرخ ارز خود را در آینده سقوط خواهد کرد از فروش جفت ارز معامله گر فارکس جفت ارز را خریداری کنید.

بروکر چیست؟معامله گران باید به انجام فعالیت های تجاری خود را از طریق کارگزار فارکس. کارگزار عمل به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده در معامله فارکس. آنها سکوهای معاملاتی است که اجازه می دهد معامله گران به خرید و فروش ارز خارجی ارائه. معامله گران این است که به زمان به تحقیق و مقایسه گزینه های برای پیدا کردن بروکر که بهترین متناسب با نیاز خود را.


هشدار خطر سرمایه شما در خطر است. ممکن است با از دست دادن بخشی یا تمام سرمایه‌گذاری خود مواجه شوید، لذا نباید پولی را سرمایه‌گذاری کنید که توان از دست دادن آن را ندارید.

اطلاعات در مورد این سایت برای توزیع به در نظر گرفته شده، و یا استفاده شده توسط هر فرد در هر کشور یا حوزه قضایی که در آن چنین توزیع و یا استفاده خواهد بود بر خلاف قانون محلی و یا مقررات و است که در ساکنان کارگردانی: بلژیک · فرانسه · ژاپن · لتونی · ترکیه · ایالات متحده آمریکا ·