Sàn Forex nào tốt nhất

Để chọn lựa được một sàn forex, mỗi người cần phải cân nhắc các tiêu chí sao cho phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Dưới đây là những broker uy tín.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro

Tôp
▾▴
sàn
▾▴
tiếng Việt Tiền gửi tối thiểu
▾▴
tiền thưởng
▾▴
Đòn bẩy tối đa
▾▴
MT4 MT5 ECN (Tiền gửi tối thiểu)
▾▴
Đánh Giá
1 $200 500:1 $200
Đánh Giá
www
2 $1 9999:1 $300
Đánh Giá
www
3 $10 2000:1 $10
Đánh Giá
www
4 $1 $100 3000:1
Đánh Giá
www
5 $5 $30 500:1
Đánh Giá
www
6 $200 1000:1 $300
Đánh Giá
www
7 $100 500:1 $100
Đánh Giá
www
8 $10 1000:1
Đánh Giá
www
9 $1 $10 3000:1 $500
Đánh Giá
www
10 $10
Đánh Giá
www
11 $10 $200
Đánh Giá
www
12 $100 $30 500:1 $100
Đánh Giá
www
13 $250 200:1 $250
Đánh Giá
www
14 $1 $500 1000:1
Đánh Giá
www
15 $200 500:1 $200
Đánh Giá
www
16 $200 500:1 $1000
Đánh Giá
www
17 $1 400:1
Đánh Giá
www
18 $100 500:1 $500
Đánh Giá
www
19 $50 500:1 $100
Đánh Giá
www
20 $100 400:1
Đánh Giá
www
21 $5 1000:1 $1000
Đánh Giá
www
22 $1 $2020 2000:1 $1
Đánh Giá
www
23 $1 500:1
Đánh Giá
www
24 $5 1000:1
Đánh Giá
www
25 $10 $500 2000:1 $1000
Đánh Giá
www
26 $1 1000:1 $50
Đánh Giá
www
27 $5 $35 1000:1 $500
Đánh Giá
www
28 $1 1000:1 $200
Đánh Giá
www
29 $1000 400:1
Đánh Giá
www
30 $100 1000:1 $100
Đánh Giá
www
31 $10 1000:1
Đánh Giá
www
32 $1 $50 1000:1
Đánh Giá
www
33 $25 1000:1
Đánh Giá
www
34 $1 $5 500:1
Đánh Giá
www
35 $1 1000:1 $50
Đánh Giá
www
36 $100 400:1
Đánh Giá
www
37 $1 $10 500:1 $100
Đánh Giá
www
38 $100 200:1 $100
Đánh Giá
www
39 $100 200:1 $100
Đánh Giá
www
40 $200 500:1
Đánh Giá
www
41 $1 3000:1
Đánh Giá
www
42 $100 1000:1
Đánh Giá
www
43 $5 $50 1000:1
Đánh Giá
www
44 $1 500:1
Đánh Giá
www
45 $50 1000:1
Đánh Giá
www
46 $100 1000:1 $500
Đánh Giá
www
47 $10 500:1
Đánh Giá
www
48 $100 500:1 $5000
Đánh Giá
www
49 $100 30:1
Đánh Giá
www
50 $50 $15 500:1 $200
Đánh Giá
www
51 $200 400:1
Đánh Giá
www
52 $100 400:1
Đánh Giá
www
53 $200 500:1
Đánh Giá
www
54 $300 200:1 $3000
Đánh Giá
www
55 $1 1000:1 $1
Đánh Giá
www
56 $150 20:1
Đánh Giá
www
57 $200 500:1 $500
Đánh Giá
www
58 $100 300:1
Đánh Giá
www
59 $100 30:1 $100
Đánh Giá
www
60 $1 500:1
Đánh Giá
www
61 $250 500:1 $2000
Đánh Giá
www
62 $20 500:1
Đánh Giá
www
63 $10 1000:1 $500
Đánh Giá
www
64 $250 500:1 $5000
Đánh Giá
www
65 $50 30:1
Đánh Giá
www
66 $1 500:1 $10000
Đánh Giá
www
67 $300 500:1 $2000
Đánh Giá
www
68 $100 500:1
Đánh Giá
www
69 $100 1000:1 $200
Đánh Giá
www
70 250€ 400:1
Đánh Giá
www
tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 9999:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $300

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
Đòn bẩy tối đa 2000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $10

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
tiền thưởng $100
Đòn bẩy tối đa 3000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $5
tiền thưởng $30
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $300

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
tiền thưởng $10
Đòn bẩy tối đa 3000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
tiền thưởng $30
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $250
Đòn bẩy tối đa 200:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $250

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
tiền thưởng $500
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 400:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $50
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 400:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $5
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
tiền thưởng $2020
Đòn bẩy tối đa 2000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $5
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
tiền thưởng $500
Đòn bẩy tối đa 2000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $50

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $5
tiền thưởng $35
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1000
Đòn bẩy tối đa 400:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
tiền thưởng $50
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 200:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $25
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
tiền thưởng $5
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $50

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 400:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
tiền thưởng $10
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 200:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 3000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $5
tiền thưởng $50
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $50
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $5000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 30:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $20
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $300
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $2000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $10000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $50
Đòn bẩy tối đa 30:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $250
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $5000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $10
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $250
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $2000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $50
tiền thưởng $15
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $200

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 30:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $100

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 300:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $500

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $150
Đòn bẩy tối đa 20:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $1
Đòn bẩy tối đa 1000:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $1

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $300
Đòn bẩy tối đa 200:1
MT4
MT5
ECN (Tiền gửi tối thiểu) $3000

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 500:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $100
Đòn bẩy tối đa 400:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu $200
Đòn bẩy tối đa 400:1
MT4
MT5

tiếng Việt
Tiền gửi tối thiểu 250€
Đòn bẩy tối đa 400:1
MT4
MT5


 ✚

Forex là gì?Forex là một thuật ngữ rút ngắn được sử dụng cho "Ngoại tệ" (thường được gọi là FX), nó thường được sử dụng để mô tả quá trình của việc mua và bán các loại tiền tệ. Forex là một thị trường toàn cầu cho kinh doanh các loại tiền tệ, đây là thị trường lớn nhất thế giới, mở cửa 24 giờ một ngày từ chủ nhật buổi tối cho đến đêm thứ sáu. Forex cũng là thị trường tài chính nhất lỏng, có một khối lượng giao dịch rất lớn: mỗi ngày, nhiều hơn 5 nghìn tỷ đô la được trao đổi, luôn luôn có rất nhiều ngành nghề.

Kinh doanh ForexGiá trị tiền tệ tăng và giảm với nhau do một số yếu tố kinh tế, kỹ thuật và địa chính trị. Mục tiêu chung của kinh doanh ngoại hối là để lợi nhuận từ những thay đổi trong giá trị của một loại tiền tệ đối với nhau. Tất cả các cặp ngoại hối được trích dẫn trong điều khoản của một loại tiền tệ so với khác, kinh doanh ngoại hối là hành động đồng thời mua một loại tiền tệ trong khi bán khác. Mỗi cặp tiền tệ có một loại tiền tệ "cơ sở" và một loại tiền tệ "truy cập". Các loại tiền tệ cơ sở là các loại tiền tệ trên bên trái của các cặp tiền tệ và các loại tiền tệ truy cập là bên phải. Ví dụ: EUR/USD, EUR là đầu "cơ sở" thu và USD là tiền tệ "truy cập". Một nhà kinh doanh ngoại hối sẽ mua một cặp tiền tệ nếu ông hy vọng tỷ giá của nó sẽ tăng lên trong tương lai và bán một cặp tiền tệ nếu ông hy vọng tỷ giá hối đoái sẽ giảm trong tương lai.

sàn là gì?Thương nhân phải tiến hành hoạt động kinh doanh của họ thông qua một môi giới ngoại hối. Một nhà môi giới hoạt động như một trung gian giữa người mua và người bán tham gia vào một giao dịch ngoại hối. Họ cung cấp nền tảng kinh doanh mà cho phép các thương nhân để mua và bán ngoại tệ. Thương nhân phải dành thời gian để nghiên cứu và so sánh các tùy chọn để tìm kiếm các nhà môi giới tốt nhất phù hợp với nhu cầu của họ.


Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Bạn có thể dẫn đến mất hết vốn đầu tư.

Thông tin trên trang này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào nếu việc phân phối hoặc sử dụng đó trái ngược với luật pháp hoặc quy định của địa phương và không hướng tới cư dân: Bỉ · Pháp · Nhật bản · Latvia · Thổ Nhĩ Kỳ · nước Mỹ ·